دکمه موبایل منو

ارتبــاط با مدیران استان

رسانه جدید

محمدرضا میری

مدیرکل
  • 33324611
رسانه جدید

مسلم ملیت

معاون اشتغال وخودکفایی
  • 077-33330256
رسانه جدید

عباس روشن

قائم مقام
  • 33325147
رسانه جدید

مسلم انیژپور

معاون حمایت وسلامت
  • 33324008
قائم مقام استان

مجید گزدرازی اصل

معاون اداری مالی
  • 077-33323598
معاونت مالی اداری وپشتیبانی

حسین رغبت

مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امدادولایت
  • 077-33350480
معاونت فرهنگی

کامبیز عبدالهی

معاون امور فرهنگی
  • 077-33323599
رسانه جدید

عبدالرضا واعظ

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 33323520