ارتبــاط با مدیران استان

مدیرکل استان

احمد لطفی

مدیر کل
  • 077-33330135
رسانه جدید

مسلم ملیت

معاونت اشتغال وخودکفایی
  • 077-33330256
قائم مقام استان

مجید گزدرازی اصل

قائم مقام
  • 077-33328795
معاونت مالی اداری وپشتیبانی

حسین رغبت

معاون اداری و مالی
  • 077-33323598
معاونت مشارکت

رضا یاری منفرد

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 077-33320747
معاونت حمایت

صمد فرار

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 077-33324008
معاونت فرهنگی

کامبیز عبدالهی

معاون فرهنگی
  • 077-33323599