دکمه موبایل منو

ارتباط با ما

 نشانی : بوشهر،خیابان رئیسعلی دلواری، روبروی مسکن وشهرسازی، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر 
 شماره روابط عمـومی: 077-33326618
 تلفن دبیـرخـانه :077-33323573 
 صندوق پستی:75147-79477
 پست الکترونیک:  bos@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان