دکمه موبایل منو

ارتبــاط با مدیران استان

احمد لطفی

احمد لطفی

مدیر کل
  • 077-33330135
گزدرازی

مجید گزدرازی اصل

قائم مقام
  • 077-33323573
فرار

صمد فرار

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 077-33324008
رضا یاری منفرد

رضا یاری منفرد

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 077-33320747
مسلم ملیت

مسلم ملیت

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 077-33323573
عبدالهی

کامبیز عبدالهی

معاون فرهنگی
  • 077-33323599
حسین رغبت

حسین رغبت

معاون اداری و مالی
  • 077-33330135